چك ليست درس علوم  فصل پنجم(گرما)

نام ونام خانوادگي ................................                              دبستان المهدي سال تحصيلي    91-  90

 

اهــداف ،انتظارات ،نگرشها ومهارتها

خ خ

خ

ق ق

ن

 1

چند مکان سرد و گرم را مثال می زند.

 

 

 

 

 2

قبل از انجام آزمایش گرمترین محل کلاس یا حیاط مدرسه را تعین می کند. 

 

 

 

 

 3

با انجام آزمایش جاهای گرم و سرد کلاس و خانه و مدرسه را شناسایی می کند   .

 

 

 

 

 4

برای استفاده از گرما  چند مثال می زند.

 

 

 

 

 5

با انجام آزمایش تاثیر رنگ اجسام در میزان  گرم شدن  آن ها را توضیح می دهد.

 

 

 

 

 6

اجسامی را که نور  یا گرما  یا هر دو را دارند را در جدول  مشخص می کند.

 

 

 

 

 7

انواع وسایل گرم کننده  مکان ها را مشخص مشخص می کند.

 

 

 

 

 8

خورشید را به عنوان منبع  بزرگ نور و گرما می شناسد.

 

 

 

 

 9

با راه های جلوگیری از هدر رفتن  گرما آشنایی دارد .

 

 

 

 

 10

نوع لباس  برای محیط گرم و سرد را تشخیص می دهد .

 

 

 

 

 11

تصاویر مربوط صفحه 53 را به شکل خودشان وصل  می کند    

 

 

 

 

 12

با لمس کردن  برخی  از وسایل  گرم و سرد را تشخیص می دهد

 

 

 

 

 13

ضرورت  صرفه جویی در روشن کردن اجاق ها و چراغ ها را می داند

 

 

 

 

 14

در کار های گروهی اجازه ی صحبت و انجام فعالیت  به دیگران را می دهد.

 

 

 

 

ارزيابي كلي                تحقق يافته                      تا حدي تحقق يافته                      تحقق نيافته


لينك ثابت نوشته شده در پنجشنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 7:4 توسط :: شباهنگ::